EGIB – wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji i Katastru

Wnioski na drukach:  P ,   EGiB

Nazwa wniosku na druku wniosku.

Do druku P wymagane są załączniki zawierające uszczegółowienie wniosku (druki P1-P8)

 

Wymagane Dokumenty

  • wniosek na druku którego wzór został określony  w  rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.) – aktualne druki w załączeniu
  • pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składa inna osoba niż właściciel/władający nieruchomością, gdy udostępnianiu podlegają dane właściciela/władającego.

 

Czas realizacji

  • Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.

 

Opłaty

  • Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu
  • Wysokość opłaty za czynności związane z udostępnieniem materiałów zasobu pobierane są zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).
  • Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określany jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.).
  • Opłaty za udostępnione materiały można dokonać wyłącznie po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) na rachunek bankowy Powiatu Słubickiego nr: 20 8369 0008 0063 7248 2000 0010, każdorazowo podając tytuł wpłaty (numer DOO lub znak sprawy)

 

Tryb odwoławczy

  • Decyzja administracyjna w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty.
  • Wniesienie odwołania na wydaną decyzję administracyjną do  Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp., składane za pośrednictwem wydającego decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

Uwagi

Jeżeli nieodpłatne pozyskanie danych należy wskazać przepis prawa zezwalający na takie udostępnienie.

 

Właściciel procesu:

Grzegorz Majek   –   Geodeta Powiatowy 

tel. 95-759-2038

g.majek@powiatslubicki.pl