Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

Termin załatwienia

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

Osoba kontaktowa

 • Krzysztof Derejsabicz

 

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

pok. 302 i 303

Telefon kontaktowy

95-759-20-45

Adres e-mail

k.derejsabicz@powiatslubicki.pl

 

Sposób załatwienia

 • Decyzja administracyjna – zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

 

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

pok. 302 i 303

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów:

 1. Sporządzony samodzielnie, zwierający następujące dane:
 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwa firmy lub pieczęć nagłówkowa oraz adres zamieszkania lub siedziby firmy,
 • adres nieruchomości (nr ewid. działki, obręb) z której mają być usunięte drzewa
  i krzewy, 
 • tytuł prawny władania ruchomością  (podać formę władania, nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody),
 • nazwa gatunku drzew lub krzewów wnioskowanych do usunięcia,
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy w m2,
 • określenie przyczyny usunięcia drzew i krzewów,
 • termin zamierzonego usunięcia drzew i krzewów,
 • czytelny podpis,

lub

 1. Według wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale:
  Co i jak załatwić w Urzędzie – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa lub
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach, Wydział Ochrony Środowiska
  i Leśnictwa.

 

Załączniki wymagane do wniosku:

 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w przypadku składania wniosku przez ePUAP),
 • oświadczenie zarządu o udostępnieniu informacji zamiaru złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów w przypadku wniosków składanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w przypadku składania wniosku przez ePUAP),
  Oświadczenia o których mowa w pkt 1) i pkt 2) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • zgoda właściciela nieruchomości na której rosną drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia, w przypadku gdy osoba lub podmiot występujący z wnioskiem nie jest właścicielem, jeżeli jest wymagana(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w przypadku składania wniosku przez ePUAP),
 • rysunek lub mapa, określające usytuowanie drzew i krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości, 
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane – określający usytuowanie drzew i krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych projektowanych na tej nieruchomości, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
 • projekt planu nasadzeń zastępczych lub projekt planu przesadzenia drzew
  i krzewów, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki/terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew i krzewów oraz planowanym terminie ich wykonania, jeżeli wnioskodawca planuje posadzenie /przesadzenie drzew i krzewów,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą  z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska  w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w  art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w  wysokości 17,00 zł.

 

Czas realizacji

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później  niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

Opłaty

 • Za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej
 • Opłata w  wysokości 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

 

  Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Słubicach.

 

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Słubickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

Uwagi

 • Starosta jest organem właściwym do udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu.

 

Podstawa prawna

Art. 83 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody.