Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Termin załatwienia

 • od 7 dni do 2 miesięcy

 

Osoba kontaktowa

 • Henryk Górnik

 

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

pok. 202, 201

Telefon kontaktowy

95 759 20 40

 

Sposób załatwienia

 • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Miejsce odbioru

 • Decyzja zostanie przesłana listem poleconym; możliwy odbiór osobisty w siedzibie wydziału – pok. 201, II piętro

 

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (do pobrania)
 2. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) lub wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący całość terenu, o jakim mowa w przepisach art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) – kopia
 3. dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (np. wypis z rejestru gruntów, poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej).
 4. projekt zagospodarowania działki obejmujący całe zamierzenie budowlane z uwzględnieniem elementów, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 przepisów Prawo budowlane, z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach i użytkach (bilans gruntów przeznaczonych do wyłączenia według użytków i klas bonitacji).
 5. badanie pochodzenia gleby w zależności od rodzaju użytku rolnego i inwestycji (np. opinia, zaświadczenie).
 6. w przypadku ubiegania się o obniżenie należności za wyłączenie – opinia rzeczoznawcy ustalająca wartość gruntu zainwestowanego wg cen rynkowych

 

Czas realizacji

 • od 7 dni do 2 miesięcy
   

Opłaty

 • wniosek zwolniony z opłaty skarbowej

 

Tryb odwoławczy

 • odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Starosty Słubickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

Pliki do pobrania:

Wniosek OTR