Rejestracja stowarzyszeń zwykłych – nie wymaga opłat

Termin załatwienia

 • 7 dni od dnia wpływu wniosku na: – wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub – wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub – złożenie do Sądu wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia

 

Osoba kontaktowa

 • Arkadiusz Janowski

 

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słubicach

Telefon kontaktowy

95 759 20 29

Adres e-mail

a.janowski@powiatslubicki.pl

 

Sposób załatwienia

 • Przyjęcie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Słubickiego
 • Po wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji istnieje możliwość wystąpienia do organu nadzoru o wydanie zaświadczenia potwierdzającego utworzenie stowarzyszenia zwykłego.

 

UWAGA! Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Z uwagi na krótki termin rozpatrzenia wniosku, wskazane jest przed złożeniem wniosku skonsultowanie przygotowanych dokumentów z pracownikiem wydziału.

 

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słubicach

 

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) zawierający dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/członków Zarządu/członków Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.
 2. Regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od  typu regulacji wybranych przez założycieli – zapisy stanowiące o:
  a) przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub
  b) zarządzie Stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych) lub
  c) zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych).
 3. Lista wszystkich członków założycieli zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).
 4. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia (oryginał).
  Dokumenty wymienione w pkt 1,2podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.
  Dokument wymieniony w pkt 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego.

 

Czas realizacji

7 dni od dnia wpływu wniosku na:
– wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub
– wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub
– złożenie do Sądu wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia

Opłaty

 • Brak

 

Tryb odwoławczy

 • Na postanowienie sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia przysługuje środek zaskarżenia w trybie cywilnoprawnym.
  W przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek   o zakazanie założenia stowarzyszenia – przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. – Dz.U. z 2015 r., poz. 1393 z pózn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 25 września  2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (t. j. – Dz. U. z 2015 r., poz. 1923 z pózn. zm.)

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wpis stowarzyszeń zwykłych z przedstawiciele reprezentującym

Wniosek o wpis stowarzyszeń zwykłych z zarządem

Wniosek o wpis stowarzyszeń zwykłych z zarządem i komisją rewizyjną

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń