Udostępnianie informacji publicznej

Nazwa usługi:

 • Udostępnianie informacji publicznej.

 

Poziom dostępności usługi:

 • Interakcja dwukierunkowa.

 

Sprawę prowadzi:

 • Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słubicach.

 

Opis usługi

 • Usługa umożliwia uzyskanie informacji o sprawach publicznych w zakresie dotyczącym Powiatu Słubickiego, będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Słubicach.
 • Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Słubicach wniosku o udostępnienie informacji publicznej w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 • Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Termin załatwienia

 • Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 • W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe w Słubicach – Wydział Organizacyjny
ul. Piłsudskiego 20
69-100 Słubice

 

Sposób załatwienia

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

 1. udostępnienie informacji publicznej w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem,
 2. powiadomienie wnioskodawcy, iż podmiot nie dysponuje informacją publiczną oraz ewentualne wskazanie podmiotu dysponującego tą informacją,
 3. powiadomienie wnioskodawcy, iż przedmiot jego wniosku nie stanowi informacji publicznej,
 4. wydanie decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
 5. wydanie decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

 
Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Słubicach
ul. Piłsudskiego 20
69-100 Słubice

 

Sposób złożenia wniosku
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w dowolnej formie, w tym m.in. w formie:

 • pisemnej – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury;
 • elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@powiatslubicki.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP.

 

Zakres wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien zawierać określenie:

 1. przedmiotu wniosku,
 2. sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej,
 3. danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

 

Opłaty

 • Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej podmiot obowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane
  ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji
  w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę
  w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 • Podmiot ten, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę
  o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni
  od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Tryb odwoławczy

 • Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz odwołanie od decyzji
  o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • W przypadku bezczynności organu w sytuacji złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej