Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych bez projektu

Nazwa usługi:

 • Zgłoszenie robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę

Sprawę prowadzi:

 • Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej

Termin załatwienia

 • Do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Osoba kontaktowa

Ewa Daniszewska, Dariusz Śmielewicz, Anita Kukiel, Adam Franczak, Stefania Karbowiak, Przemysław Pośrednik

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ul. Piłsudskiego 20,
69-100 Słubice

pok. 7, 8, 9

Telefon kontaktowy

 • 95 759 2070
 • 95 759 2030
 • 95 759 2031

Adres e-mail

Sposób załatwienia

 1. W razie stwierdzenia braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.
 2. W sytuacji nie uzupełnienia zgłoszenia we wskazanym terminie wydawana jest decyzja sprzeciwu.
 3. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa 21 dniowy bieg terminu.
 4. W trakcie postępowania informacji udziela pracownik prowadzący postępowanie

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ul. Piłsudskiego 20,
69-100 Słubice

pok. 7, 8, 9

Wymagane dokumenty

 1. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
 2. należy przedłożyć szkic z  usytuowaniem obiektu budowlanego (lub mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych);
 3. należy przedłożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wg. obowiązującego wzoru)

oraz dodatkowo:

 1. rysunki, szkice projektowanego zamierzenia (według potrzeb);
 2. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
 3. pełnomocnictwo (opatrzone opłatą skarbową w  wysokości 17,00 zł za każde pełnomocnictwo, uiszczone na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach);

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji sprzeciwu przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Słubickiego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo  budowlane (t. j. Dz.U. 2017. 1332 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t .j. Dz.U. 2017. 1257 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j.: Dz.U. 2016.poz. 1827 ze zm.)